Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba ktorá Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré ako investor na stavbu  použijete neboli premrhané na nedohodnuté naviac práce a neprekročili rozpočet.

Stavebný dozor

Vaša stavba sa stane pod vedením stavebného dozora bezpečná a bude vyhovovať predpisom, rešpektovať normy (STN, EN).

Stavebný dozor Vám na Vašej stavbe vďaka pravidelnej kontrole prác dodávateľov zminimalizuje množstvo vád a nedorobkov, ktoré budú následne v dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok odstránené.

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

 1. sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe; sleduje vedenie stavebného denníka,
 2. zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 3. vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Podrobná špecifikácia činností výkonu stavebného dozoru:

 1. oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj  s obsahom vydaných stavebných povolení, s projektom pre realizáciu stavby,  prípadne s vybratými časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude realizované stavebné dielo,
 2. bezodkladné informovanie stavebníka o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prac,
 3. kontrola úplnosti dokladov predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy a dodávke stavebného diela
 4. kontrola tých častí, ktoré budú v ďalšom postupe neprístupnými,
 5. spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby,
 6. organizovanie a vedenie operativnych porád s vyhotovením zápisu
 7. vypracovanie mesačných hodnotiacich správ o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať: - popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého mesiaca; - vypracovani fotografickej dokumentácie, vyhodnotenie prác vykonaných na stavenisku z pohľadu harmonogramu, kvality a nákladov,
 8. Kontrola výsledkov o vykonaných, predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií
 9. sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov,
 10. Kontrola výsledkov o vykonaných, predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií,
 11. sledovanie vedenia stavebního denníka v súlade so Stavebným zákonom a  podmienkami zmluvy,
 12. kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
 13. Kontrola platnosti kalibračných protokolov používaných meracích zariadení počas výstavby,
 14. kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudacii  dokončenej stavby,
 15. Kontrola dokumentácie skutkového vyhotovenia,
 16. kontrola odstraňovania vád a nedorobkov uvedených v zozname vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
 17. kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby.