V prípade, že ste investor, ktorý má záujem kontrolovať generálneho dodávateľa stavby je pre Vás technický dozor investora to pravé.

Technický dozor investora

Technický dozor investora možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s:

 • projektovou dokumentáciou
 • technickými normami STN, prípadne prevzatými napr. EN
 • zmluvnými podmienkami
 • harmonogramom stavby
 • rozpočtom stavby resp. cenou stavby
Technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu, ktoré sú súčasťou.
Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozora nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorý chcú kontrolovať práce dodávateľa.
Technický dozor investora - to je viac ako stavebný dozor. Ide o kompletný servis od konzultácie stavebného zámeru s investorom až po odovzdanie stavby. Sleduje kvalitu prác a cenu diela.

Zastupujeme a chránime záujmy investora a snažíme sa usporiť jeho čas a náklady na výstavbu. Vyriešime sporné situácie v prospech investora. Neustále sledujeme súpis skutočne vykonaných prác, zmluvné ceny a celkovú cenu diela.

Úlohou technického dozoru je prevziať dokončené stavebné práce a výkony. Preto je nevyhnutná priebežná kontrola kvality stavby a súladu s projektovou dokumentáciou.

V rámci technického dozoru ponúkame:

Pred začatím stavby:

 • Konzultáciu stavebného zámeru
 • Vytvorenie a posúdenie reálneho rzpočtu stavby
 • Prípravu a poradenstvo pri uzatváraní zmluvy o dielo
 • Vykonávanie inšpekcií v rámci výroby potrebných komponentov priamo vo výrobnom závode.

Počas stavby:

 • Organizovanie a riadenie kontrolných dní
 • Pravidelné a prehľadné informácie o kvalite výstavby
 • Vykonávanie prebierok dodaných komponentov na stavbe
 • Vyhotovenie foto a videodokumentácie stavby
 • Kontrolu kvality prác a dodávok
 • Kontrolu dodržiavania časového harmonogramu výstavby
 • Evidenciu porúch a nedostatkov a kontrola ich odstránenia
 • Poradenstvo vo veciach výstavby, pracovných postupov a použitých materiálov
 • Vytvorenie systému konečného prevzatia stavby od dodávateľov